Az Astron kft, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.

Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat cégünk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást adunk az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az üzemeltető a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiektől eltérő célból végzett adatkezelést az Astron csak az ügyfél előzetes hozzájárulásával végezhet, valamint az Ön hozzájárulása nélkül az Astron csak a törvényben meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek az Ön személyes adatait.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat társaságunk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A fenti célok megvalósítására cégünk olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.

1. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

A regisztrációköteles szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük, amelynek kitöltésével a partnerünk egyben nyilatkozik, hogy az általa közölt adatok, információk a valóságnak megfelelnek, valamint szavatolja, hogy ezen adatok harmadik személy jogait nem sértik. A regisztrációval partnerünk az Astront felhatalmazza arra, hogy a közölt adatait regisztrálja, adatbázisában nyilvántartsa, munkatársai körében kezelje. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

2. A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt automatikusan regisztrálják. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink minőségének folyamatos javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az Astron fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát megváltoztassa.

A regisztrált vásárlók adataikat megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.

A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk alvállalkozójaként működik együtt(Pl.:Futárszolgálat, Szállítmányozó, Posta). Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.